सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्येत्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुऽते॥~~~~~~~~~~~~~~~~~~ॐ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी । दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोअ~स्तुते॥~~~~~~~~~~~~~~~~~~सर्वबाधा प्रशमनं त्रेलोक्यस्यखिलेशवरी। एवमेय त्वया कार्य मस्माद्वैरि विनाशनम्‌॥~~~~~~~~~~~~~~~~~~ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्‍टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वाम् कीलय बुद्धिम्विनाशाय ह्रीं ॐ स्वाहा।।

Thursday, 11 April 2013

दुर्गा जी के 108 नाम


 1. सती                                           
 2.   वैष्णवी
 3.   चामुंडा
 4.   साध्वी                                  
 5.   वाराही
 6.   भवानी                 
 7.   भवप्रीता
 8.   लक्ष्मी
 9.   भवमोचनी 
 10.   पुरूषाकृति 
 11.   आर्या
 12.   विमला
 13.   दुर्गा  
 14.   उत्कर्षिणी 
 15.   जया
 16.   ज्ञाना
 17.   आद्या
 18.   शूलधारिणी                                                   
 19.   बुद्धिदा 
 20.   पिनाकधारिणी
 21.   क्रिया
 22.   त्रिनेत्रा
 23.   नित्या  
 24.   चंद्रघंटा
 25.   सर्ववाहनवाहना
 26.   बहुला
 27.   चित्रा     
 28.   निशुम्भशुम्भहननी 
 29.   मन:                                            
 30.   महिषासुरमर्दिनि
 31.   शक्ति
 32.   बहुलप्रेमा
 33.   महातपा          
 34.   मधुर्कटभहंत्री
 35.   अहंकारा
 36.   चण्डमुण्डविनाशिनि
 37.   चित्तरूपा            
 38.   सर्वअसुरविनाशिनि
 39.   चिता
 40.   सर्वदानघातिनी
 41.   चिति                                                   
 42.   सर्वशास्त्रमयी
 43.   सर्वमंत्रमयी
 44.   सत्ता                                   
 45.   सर्वअस्त्रधारिणी
 46.   सत्यानंदस्वरुपिणी    
 47.   अनेकशस्त्रहस्ता
 48.   अनन्ता      
 49.   अनेकास्त्रधारिणी
 50.   भाविनि                                      
 51.   कुमारी
 52.   भाव्या                                      
 53.   एककन्या
 54.   भव्या                                    
 55.   कैशोरी
 56.   अभव्या                             
 57.   युवति
 58.   सदागति                         
 59.   यति:
 60.   शाँभवि                                      
 61.   अप्रौढ़ा 
 62.   देव माता                                              
 63.   प्रौढा़
 64.   चिंता                                                                
 65.   वृद्धमाता
 66.   रत्नप्रिया                                        
 67.   बलप्रदा
 68.   सर्वविद्या                                        
 69.   महोदरी
 70.   दक्षकन्या                                      
 71.   मुक्तकेशी
 72.   दक्षयज्ञविनाशिनी                                          
 73.   घोररूपा
 74.   अपर्णा                                                         
 75.   महाबला
 76.   अनेकवर्णा                                       
 77.   अग्निज्वाला
 78.   पाटला                                          
 79.   रुद्रमुखी
 80.   पाटलावती
 81.   कालरात्रि
 82.   पट्टाम्बरपरिधाना
 83.   तपस्विनी 
 84.   कलमंजिररंजिनी   
 85.   नारायणी
 86.   अमेय विक्रमा                                                
 87.   भद्रकाली
 88.   क्रूरा                                                            
 89.   विष्णुमाया
 90.   सुंदरी                                                            
 91.   जलोदरी
 92.   सुरासुंदरी                                                  
 93.   शिवदूती
 94.   वनदुर्गा                                                              
 95.   कराली
 96.   मांतंगी                                                       
 97.   अनंता
 98.   मतंगमुनिपूजिता                                
 99.   परमेश्वरी
 100.   ब्राह्मी                                                            
 101.   कात्यायनी
 102.   माहेश्वरी                                                            
 103.   सावित्री
 104.   ऎंद्री                                                              
 105.   प्रत्यक्षा
 106.   कौमारी                                                          
 107.   ब्रह्मवादिनी
 108.   बुद्धि
"सर्वमङ्लमङ्ल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तु ते।।"

No comments:

Post a Comment